About Us

ล้านปันสุข คือ ผู้นำและองค์กรต้นแบบด้านศูนย์ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และผลิตผลอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เราเติบโตมาจากทัศนคติแบบผู้บริโภคที่เคยใช้ความพยายามอยากหนัก ในการเสาะแสวงหาสินค้าเพื่อสุขภาพ

เราจึงเข้าใจลูกค้า และเครื่องอุปโภคบริโภคออร์แกนิค ผลิตผลพืชผักอินทรีย์

รวมถึงปรัชญาแห่งความพอเพียงที่เราศึกษาและทำความเข้าใจควบคู่กับเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นพลังบวกเล็กๆ

ที่คอยขับเคลื่อนสังคมแห่งความสุขจากสุขภาพที่ดีต่อไป

"ล้านความสุข ปันสู่ทุกสังคม"

 

Visitors: 20,398